TABLE RUNNER

Find this pattern
on Ravelry

Level 3 intermediate

hook size 4 mm

MoYa organic cotton: sherbet, purple and bloom.
Available through here.

Stitches just in this extra part of the pattern: chain, slip stitch, US half double crochet, US double crochet, US treble crochet

the table runner measures about 85×42 cm, 33×16.5 inches

this table runner uses up exactly all 3 balls of yarn

This pattern is based on the doily from Puur Haken. With 3 balls of MoYa organic cotton, make a happy table runner to decorate your Spring table. You’ll be making 8 doilies, joining them on the go into octagons and working 3 little squares in between them for more stability.
Dit patroon is gebaseerd op de doily uit Puur Haken. Met 3 bollen MoYa eco katoen haak je een vrolijke tafelloper om je voorjaarstafel aan te kleden. Je haakt 8 doilies meteen aan elkaar als achthoeken en vervolgens 3 kleine vierkantjes ertussen voor meer stabiliteit.

DOILY OCTAGON MOTIF

step 1. crochet the doily according to the pattern on page 22 of Puur Haken, round 1-7.
stap 1. haak de doily op pagina 22 van Puur Haken tot en met toer 7.

step 2 US. Make the doily into an octagon. Where you would start with round 8, attach new color with a slip stitch. Chain 2, 1 double crochet. *chain 1, in the next loop: 4 double crochet, chain 2, 4 double crochet. Repeat wo times: chain 1, 4 double crochet in the next loop.* repeat between * all around, end with 2 double crochet in the loop where you’ve started, close with slip stitch in second begin chain.
step 2 UK. Make the doily into an octagon. Where you would start with round 8, attach new colour with a slip stitch. Chain 2, 1 treble crochet. *chain 1, in the next loop: 4 treble crochet, chain 2, 4 treble crochet. Repeat two times: chain 1, 4 treble crochet in the next loop.* repeat between * all around, end with 2 treble crochet in the loop where you’ve started, close with slip stitch in second begin chain.
stap 2 NL. Maak van de doily een achthoek. Waar je ook zou beginnen met toer 8 volgens het patroon, haak een nieuwe kleur aan met een halve vaste. 2 losse, 1 stokje. *1 losse, om de volgende lus: 4 stokjes, 2 lossen, 4 stokjes. Herhaal twee keer: 1 losse, 4 stokjes om de volgende lus. * Herhaal tussen * rondom, eindig met 2 stokjes om de lus waar je begonnen bent, sluit met een halve vaste in de tweede beginlosse.

Joining octagons on the go. Make a second doily and attach on one side to the first one. In the first corner, instead of chain 2, chain 1 and slip stitch into the corner of doily 1. Along the joining side, instead of chain 1, make slip stitches in de chain 1 spaces of the first doily. In the second corner, slip stitch into the corner of doily 1 and chain 1. Finish your found like you did with doily 1.
De achthoeken meteen aan elkaar haken. Haak een tweede doily meteen aan de eerste vast. In de eerste hoek, ipv 2 lossen, haak je 1 losse en een halve vaste in de hoek van doily 1. Langs de zijkant haak je ipv een losse tussen de stokjes, een halve vaste om de losse van doily 1. In de tweede hoek, haak een halve vaste in de hoek van doily 1 en een losse. Daarna maak je de rand van doily 2 af zoals je met de eerste ook deed.

SQUARE MOTIF 

After you’ve joined all 8 doilies, insert the squares on-the-go for more stability. Start up like the doily pattern on page 22 of Puur Haken, round 1 and 2.
Nadat je alle 8 doilies aan elkaar gezet hebt, haak je de vierkantjes ertussen voor meer stabiliteit. Begin hiervoor ook met het doily patroon op pagina 22 van Puur Haken, toer 1 en 2.

US round 3. Single crochet in the loop, chain 6. *In the next loop: double crochet, chain 6, double crochet. Chain 4**, half double crochet in the next loop, chain 4*. Repeat between * 3 times. Repeat one more time until **, close with slip stitch in second begin chain.
UK round 3. Double crochet in the loop, chain 6. *In the next loop: treble crochet, chain 6, treble crochet. Chain 4**, half treble crochet in the next loop, chain 4*. Repeat between * 3 times. Repeat one more time until **, close with slip stitch in second begin chain.
NL toer 3. Stokje in de lus, 6 lossen. *Om de volgende lus: stokje, 6 lossen, stokje. 4 lossen**, half stokje in de volgende lus, 4 lossen*. Herhaal tussen * 3 keer. Herhaal nog 1 keer tot **, sluit met een half stokje in de tweede beginlosse.

US round 4. Single crochet in the next loop, chain 2, 3 double crochet in the same loop. Slip stitch in one of the chain 1 loops of an octagon, the last one before a corner. 4 double crochet in the next loop, single crochet in the corner of the octagon, slip stitch in the corner of the next octagon, 4 double crochet in the same loop. Slip stitch in the next chain 1 loop of the octagon, 4 double crochet in the next loop of your square. Continue making 4 double crochet in every loop, alternated with a slip stitch in the chain 1 loops of the octagons to secure your square. In the corners make 2 times 4 double crochet, with in the corners a single crochet and slip stitch to secure it. End with slip stitch in the last chain 1 loop, slip stitch in the second begin chain. And you’re done!
UK round 4. Double crochet in the next loop, chain 2, 3 treble crochet in the same loop. Slip stitch in one of the chain 1 loops of an octagon, the last one before a corner. 4 treble crochet in the next loop, double crochet in the corner of the octagon, slip stitch in the corner of the next octagon, 4 treble crochet in the same loop. Slip stitch in the next chain 1 loop of the octagon, 4 treble crochet in the next loop of your square. Continue making 4 treble crochet in every loop, alternated with a slip stitch in the chain 1 loops of the octagons to secure your square. In the corners make 2 times 4 treble crochet, with in the corners a double crochet and slip stitch to secure it. End with slip stitch in the last chain 1 loop, slip stitch in the second begin chain. And you’re done!
NL toer 4. Stokje om de volgende lus, 2 lossen, 3 stokjes om dezelfde lus. Halve vaste in 1 van de lossen van een achthoek, de laatste voor een hoek. 4 stokjes om de volgende lus, vaste in de hoek van de octagon, halve vaste in de hoek van de volgende octagon, 4 stokjes om dezelfde lus. Halve vaste om de volgende losse van de octagon, 4 stokjes om de volgende lus van je vierkantje. Ga zo door met 4 stokjes om iedere lus, afgewisseld met een halve vaste om de losse van de octagon om je vierkantje vast te zetten. In de hoeken haak je 2 keer 4 stokjes, met een vaste en een halve vaste in de hoeken ertussen. Eindig met een halve vaste om de laatste losse, halve vaste in de tweede beginlosse. En je bent klaar!